آلایش

جگر

   جگر و دل و قلوه گوساله

—– تومان

زبان

   زبان گوساله

—– تومان

سیراب

   سیراب و شیردان گوساله

—– تومان

شش

   سفیدی ( شش ) گوساله

—– تومان

پاچه

   پاچه گوساله

—– تومان