گوشت

ران شتر

   ران شتر 

   ——-تومان

11275920_880

   سردست شتر

   ——-تومان

راسته شتر

   راستا شتر

   ——-تومان

فیله شتر

   فیله شتر

   ——-تومان

قلوه-گاه-شتر

   قلوه‌گاه شتر

   ——-تومان

گردن-شتر

   گردن شتر

   ——-تومان 

قلم شتر

   قلم شتر

   ——-تومان