گوشت

    ران بره

—– تومان

   سردست بره

—– تومان

   فیله بره

—– تومان

قلوه-گاه

    قلوه گاه بره

—– تومان

ماهیچه2

   ماهیچه بره

—– تومان

گردن

  گردن بره

—– تومان

راسته2

    راسته بره

—– تومان

دنبه گوسفند

   دنبه بره

—– تومان

قلم گوسفند

   قلم بره

—– تومان