با ما بگیرید ...

          حسن تقی یاری         ۰۹۱۳۲۱۲۴۸۸۱

         علی تقی یاری               ۰۹۱۳۱۱۹۲۱۷۰

     sepahanmeat@yahoo.com

          اصفهان خیابان حکیم نظامی حدفاصل خاقانی و چهارراه دقیقی بین فرعی ۲۵ و ۲۷